Latin America/Templates/Header

From 2013.igem.org

(Difference between revisions)
Line 68: Line 68:
   </head>
   </head>
-
<body>
+
<!-- NAVBAR
 +
================================================== -->
 +
  <body>
 +
    <div class="navbar-wrapper">
 +
      <div class="container">
 +
 
 +
        <div class="navbar navbar-inverse navbar-static-top">
 +
          <div class="container">
 +
        <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".nav-collapse">
 +
          <span class="icon-bar"></span>
 +
          <span class="icon-bar"></span>
 +
          <span class="icon-bar"></span>
 +
        </button>
 +
            <a class="navbar-brand" href="#">Project name</a>
 +
            <div class="nav-collapse collapse">
 +
              <ul class="nav navbar-nav">
 +
                <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
 +
                <li><a href="#about">About</a></li>
 +
                <li><a href="#contact">Contact</a></li>
 +
                <li class="dropdown">
 +
                  <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a>
 +
                  <ul class="dropdown-menu">
 +
                    <li><a href="#">Action</a></li>
 +
                    <li><a href="#">Another action</a></li>
 +
                    <li><a href="#">Something else here</a></li>
 +
                    <li class="divider"></li>
 +
                    <li class="nav-header">Nav header</li>
 +
                    <li><a href="#">Separated link</a></li>
 +
                    <li><a href="#">One more separated link</a></li>
 +
                  </ul>
 +
                </li>
 +
              </ul>
 +
            </div>
 +
          </div>
 +
        </div>
 +
 
 +
      </div>
 +
    </div>
 +
 
 +
 
     <!-- Bootstrap core JavaScript
     <!-- Bootstrap core JavaScript
     ================================================== -->
     ================================================== -->

Revision as of 23:56, 13 August 2013

Carousel Template for Bootstrap

Retrieved from "http://2013.igem.org/Latin_America/Templates/Header"