Team:NTNU-Trondheim/TransformedBricks

From 2013.igem.org

Transformed BioBricks

BioBrick name BioBrick code Plasmid Lenght (bp) Plate Well Link
Ptet mRFP BBa_I13521 pSB1C3 923 3 5H BBa_I13521
pTet GFP BBa_I13522 pSB1C3 937 3 5J BBa_I13522
Tet with CFP reporter BBa_I13600 pSB1C3/pSB1A2 940 3/5 20C/24E BBa_I13600
enhanced yellow fluorescent protein derived from A. victoria GFP BBa_E0030 pSB1C3 723 3 16D BBa_E0030
engineered cyan fluorescent protein derived from A. victoria GFP BBa_E0020 pSB1C3/pSB1A2 723 3/5 3M/6A BBa_E0020
engineered mutant of red fluorescent protein from Discosoma striata BBa_E1010 pSB1C3/pSB2K3 706 3/5 12N/18F BBa_E1010
green fluorescent protein derived from jellyfish Aequeora victoria wild-type GFP BBa_E0040 pSB1A2 720 5 14K BBa_E0040
Blue Fluorescent Protein (mTagBFP) BBa_K592100 pSB1C3 705 1 19I BBa_K592100
Super Yellow Fluorescent Protein 2 (SYFP2) BBa_K864100 pSB1C3 723 1 17B BBa_K864100
[pTet][Strong RBS][cI][Double Terminator] BBa_J01101 pSB1A2 992 5 11H BBa_J01101
pBAD strong BBa_K206000 pSB1C3 130 3 13B BBa_K206000
RBS BBa_J61101 psB1A2 12 5 5L BBa_J61101