Team:KAIT Japan/Parts

From 2013.igem.org

KAIT Japan 2013RogoTop.png

KAIT Japan2013 Kanako.png KAIT Japan 2013 iGEMRogo.png

KAIT Japan home.png Home
KAIT Japan team.png Team
KAIT Japan project.png Project

KAIT_Japan_parts.png Parts

KAIT Japan protocol.png Protocol
KAIT Japan notebook.png Notebook
KAIT Japan results.png Results
KAIT Japan safety.png Safety
KAIT Japan human practice.png Human Practice


parts

<groupparts>iGEM013 KAIT_Japan</groupparts>