Team:Nanjing-China/contact

From 2013.igem.org

Contact Us
Lan Wenzhi. Prof.
E-mail: lanw@nju.edu.cn
Tel: 86-25-85414385
Address: School of Life Sciences, 22 Hankou Road, Nanjing, Jiangsu, 210093, P.R.China