Team:OUC-China/Acknowledgement

From 2013.igem.org

InstructorsCollege of Marine Life Science, Ocean University of China


Ocean University of China


Dean's Office of Ocean University of China


Qingdao Institute of BioEnergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences


Basic teaching center basic computer department of Ocean University of China


Institute of Oceanology,Chinese Academy of Sciences


Jiangsu Provincial Engineering Laboratory For Biomass Conversion And Process Integration


France-China Bio-Mineralization and Nano-Structure Laboratory(Biomnsl)


XIAO Tian,WU Longfei,TANG Zhihong


XU Jian

E-mail: xujian@qibebt.ac.cn

Academic title: Professor

Phone:0532-80662654
BAO Zhenmin

Academic title: Professor, Doctoral supervisor

Research interest: hellfish genetic breeding
DONG Shugang

E-mail: dongshg112@163.com

Academic title: Professor, Doctoral supervisor

Research interest: Seaweed physiology and ecology
YU Jie

E-mail: E-mail: yujie1205@ouc.edu.cn

Academic title: Professor, Doctoral supervisor

phone:0532-82032043
LIU Yang
KANG Li

PENG Yong

ZHANG Peiran

LAI Weihong

LI Jiaheng

WU Wenjie

WANG Tianhe